Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ      ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.       30-1-2016

Άρθρο 1
Τίτλος, Έδρα, Διεύθυνση
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, με έδρα στο Μαραθώνα (λεωφόρος Μαραθώνα αριθμ 196  στο Πολιτιστικό & Αθλητικό πάρκο στη Νέα Μάκρη).
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Δημοτική Παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, Δημαρχείο Μαραθώνα, Οινόης 2, 19007 Μαραθώνα

Άρθρο 2
Αρχές της Δύναμης Πολιτών
Η Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα είναι μια δημοκρατική δημοτική παράταξη που στηρίζεται στην εθελοντική ένωση ενεργών πολιτών που ανεξάρτητα από τις κομματικές πεποιθήσεις τους δραστηριοποιούνται για το καλό του Μαραθώνα.
Βασικές αρχές της είναι:
1.   Η προάσπιση της Ειρήνης της Εθνικής Ανεξαρτησίας των δημοκρατικών θεσμών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως περιγράφονται στη χάρτα του ΟΗΕ.
2.   Η αντιμετώπιση όλων των κατοίκων της περιοχής χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής χρώματος θρησκεύματος και εθνικότητας.
Άρθρο 3
Στόχοι της Δύναμης Πολιτών είναι :
1.  Η αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ενδυνάμωση της αυτοτέλειάς της.
2.  Η βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών, η δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, η αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας,  η αλληλεγγύη στους συμπολίτες που έχουν ανάγκη,
3.  Η επιδίωξη λύσεων στα προβλήματα του Δήμου μέσα από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της συμμετοχής.
4.  Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ιστορικής περιοχής του Μαραθώνα.
5.  Η εξασφάλιση εκπαίδευσης, άθλησης και ψυχαγωγίας για τη νεολαία και τις οικογένειες,
6.  Η ανάδειξη των αναπτυξιακών τομέων υπεροχής της περιοχής με σκοπό την αξιοποίηση τους   και την ενίσχυση της ντόπιας απασχόλησης, στο πλαίσιο της αειφορίας.
7.  Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου.
8.  Η ανάδειξη και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε όφελος των δημοτών.
9.  Η παράταξη είναι ανοικτή στην κοινωνία της περιοχής και τους τοπικούς φορείς (σωματεία, ενώσεις συλλόγους, κλπ.) σύμφωνα  με τις αρχές και τους στόχους της.

Άρθρο 4
Μέσα επίτευξης των στόχων
1.   Το κύριο μέσον για την επίτευξη των στόχων είναι η ενημέρωση , η διαφάνεια, η ενεργοποίηση  και συμμετοχή των πολιτών.
2.   Η δημοτική δουλειά της Δύναμης Πολιτών δεν εξαντλείται μόνο μέσα στο Δήμο και στα όργανά του (Δημοτικά Συμβούλια, Επιτροπές κλπ.) αλλά αναπτύσσεται και στους τόπους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης, άθλησης, στην αγορά, στο καφενείο, σε συλλόγους, στις θρησκευτικές και κοινωνικές συναθροίσεις, στις τοπικές κοινότητες και στις γειτονιές.
3.   Η Δύναμη Πολιτών οργανώνει επιτροπές κατοίκων μόνιμες ή θεματικές, χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση των στόχων της, οργανώνει συνεστιάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές συγκεντρώσεις και δράσεις.

4.   Οργανώνει ανοικτά θεματικά συνέδρια (ημερίδες) για συγκεκριμένα μεγάλα προβλήματα του Δήμου και προσκαλεί ειδικούς και επιστήμονες να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις προτεινόμενες λύσεις στους δημότες.

Άρθρο 5
Μέλη, υποχρεώσεις ,δικαιώματα
2)    Οι καταστατικές αρχές της Παράταξης δεσμεύουν όλους και όλες που συμμετέχουν.
3)    Για την εγγραφή μέλους απαιτείται:
  • Αίτηση εγγραφής που γίνεται αποδεκτή από την ολομέλεια
  • Ηλικία τουλάχιστον 16 ετών.
  • Καταβολή ως δικαιώματος εγγραφής, της πρώτης ετήσιας συνδρομής που καθορίζεται από την ολομέλεια.

Άρθρο 6
Αρχές Λειτουργίας
1)    Οι αποφάσεις λαμβάνονται έπειτα από συλλογική επεξεργασία στα όργανα της παράταξης με την αρχή της πλειοψηφίας και σταθερή επιδίωξη την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.
2)    Κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι θέσεις της παράταξης σε έκτακτα θέματα αποφασίζονται κατόπιν συνεννοήσεως των παρισταμένων συμβούλων μας, ή από τον επικεφαλής, αν η συνεννόηση και η προετοιμασία σε επίπεδο Συντονιστικού, δεν είναι δυνατή.
3)    Τα μέλη υπερασπίζονται και προωθούν δημόσια τις αποφάσεις των οργάνων της παράταξης. Όσοι διαφωνούν έχουν το δικαίωμα να μην εκπροσωπήσουν τον συνδυασμό στην εφαρμογή της απόφασης που διαφώνησαν και οφείλουν να γνωστοποιούν τη διαφωνία τους στον Επικεφαλής ή το Συντονιστικό.
4)    Το δικαίωμα στην διαφορετική άποψη αιρετού μέλους δεν μπορεί να ανατρέπει την υλοποίηση απόφασης συλλογικού οργάνου της Παράταξης (Ολομέλειας ή Συντονιστικού).
Άρθρο 7
Δομή της Δύναμης Πολιτών
Τα όργανα της παράταξης Δύναμη Πολιτών είναι:
1) Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ.
2) ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.
3) Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
4) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
5). Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

  1. Ολομέλεια
1.   Η ολομέλεια είναι το ανώτερο όργανο της παράταξης, συγκαλείται από τον Επικεφαλής ή το Συντονιστικό της παράταξης κάθε τρεις μήνες ή όποτε υπάρξει έκτακτη ανάγκη ή μετά από αίτημα  που υπογράφεται από 1/3 των μελών. Στην περίπτωση αυτή η ολομέλεια συγκαλείται εντός 7 ημερών με τα θέματα που αναφέρονται στη σχετική αίτηση. Ολομέλεια με αίτημα του 1/3 δεν μπορεί να επαναληφθεί αν δεν περάσει 1 εξάμηνο.
2.   Αποφασίζει για όποιες μελλοντικές ενέργειες κριθούν κατάλληλες και ελέγχει την πορεία της υλοποίησής τους.
3.   Συγκροτείται από τα μέλη της παράταξης. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη της παράταξης που είναι γραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα. Απαρτία υπάρχει όταν οι παρόντες υπερβαίνουν το 35% +1 του αριθμού των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Σε περίπτωση μη απαρτίας η επόμενη ολομέλεια γίνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο με όσα είναι παρόντα και οι όποιες αποφάσεις παίρνονται από την πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει παρόντων.
4.   Ορίζει, τον αριθμό των αιρετών που συμμετέχουν στο Συντονιστικό και τον αριθμό των μελών που εκλέγονται από την Ολομέλεια για το Συντονιστικό.
5.   Εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή κάθε φορά που απαιτείται εκλογική διαδικασία. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα στην αντίστοιχη ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες κάθε ψηφοφορίας ορίζει η αντίστοιχη ολομέλεια.
6.   Ορίζει συναινετικά ή εκλέγει με αρχαιρεσίες τα μέλη του Συντονιστικού όργανου.
7.   Τις αποφάσεις της Ολομέλειας τις υλοποιεί το Συντονιστικό όργανο και κάνει ενημέρωση και απολογισμό στην επόμενη Ολομέλεια. Η θητεία του Συντονιστικού είναι διετής.

  1. Συντονιστικό Όργανο
1.      Εκλέγεται με διετή θητεία.
2.      Εκλέγει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, Συντονιστή , Οργανωτικό Υπεύθυνο και Ταμία.
3.      Το Συντονιστικό συνεδριάζει κάθε εβδομάδα με ευθύνη του Συντονιστή ή του Οργανωτικού Υπεύθυνου.
4.      Απαρτία έχει όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον οι μισοί από τους εκλεγμένους Συμβούλους (αιρετούς)  και το 50%+1 των μελών του.
5.      Σε κάθε συνεδρίαση του Συντονιστικού είναι απαραίτητη η παρουσία του Επικεφαλής ή του Συντονιστή ή του Οργανωτικά Υπεύθυνου.
6.      Διαμορφώνει και φέρνει για έγκριση στην Ολομέλεια τη γενική πολιτική της παράταξης.
7.      Αποφασίζει για τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των Ολομελειών.
8.      Επεξεργάζεται θέσεις ανά θεματικό πεδίο και τοπικό διαμέρισμα.
9.      Συγκροτεί επιτροπές και με απόφασή του πλαισιώνει τις αντίστοιχες θέσεις των δημοτικών αξιωμάτων των οργανισμών και επιτροπών του Δήμου, με αξιοποίηση της αιρετής δημοτικής ομάδας και του ψηφοδελτίου.
10.   Ορίζει τις επιτροπές, τους υπεύθυνους επιτροπών και δημοτικών ενοτήτων.
11.   Παρακολουθεί τα οικονομικά με μηνιαίες ενημερώσεις που κάνει ο Ταμίας.
12.   Κινητοποιεί τα μέλη της παράταξης για την ανάπτυξη δράσεων, τόσο στα πλαίσια του Δήμου όσο και της παράταξης.
13.   Ο Επικεφαλής εκπροσωπεί την παράταξη και συνεργάζεται στενά με το Συντονιστικό.
14.   Το Συντονιστικό Όργανο συγκροτεί Επιτροπές και ορίζει τους υπεύθυνους λειτουργίας τους.

Επιτροπές Δημοτικών Ενοτήτων
Προτείνει τις θέσεις της παράταξης για τα τοπικά ζητήματα και για το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας πάντα σε σύνδεση με το Συντονιστικό Όργανο.
Τα μέλη των επιτροπών των Δημοτικών Ενοτήτων έχουν τακτική και διαρκή επαφή με τους κατοίκους και φορείς των περιοχών ευθύνης του και να ενημερώνουν το Συντονιστικό Όργανο, προτείνοντας όπου είναι δυνατό σχετικές ενέργειες. Ομοίως φροντίζουν για την άμεση και διαρκή ενημέρωση κατοίκων και τοπικών φορέων για τις δράσεις και ενέργειες της παράταξης. Έχουν φυσική παρουσία στις τοπικές εκδηλώσεις ώστε να προάγεται η αμφίδρομη επικοινωνία με τους κατοίκους και να προβάλλονται οι θέσεις της παράταξης. Μια φορά το μήνα καταθέτουν έγγραφη αναφορά πεπραγμένων και καταγραφής θεμάτων και ενεργειών στο Συντονιστικό.
Σε συνεννόηση με το Συντονιστικό οργανώνουν Τοπικές Δράσεις

3. Ελεγκτική Επιτροπή  (τριμελής)
Εκλέγεται από την ολομέλεια με ετήσια θητεία και ελέγχει τα οικονομικά πριν από τον ετήσιο απολογισμό όπου παρουσιάζει σχετική έκθεση. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Ταμίας της παράταξης.

4. Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα
1.  Συγκροτείται αμέσως μετά την ανάδειξη του υποψηφίου Δημάρχου από την Ολομέλεια και απαρτίζεται από το υποψήφιο Δήμαρχο ως Πρόεδρο το Συντονιστικό Όργανο και δύο επιπλέον πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο.
2.  Η επιτροπή συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και κινείται στο πλαίσιο των αποφάσεων των οργάνων της παράταξης. Συντάσσει και παρουσιάζει στην Ολομέλεια, τρεις μήνες πριν τις εκλογές το πρόγραμμα της παράταξης φροντίζει για την συγκρότηση και την  έγκαιρη κατάθεση του ψηφοδελτίου, λύνει όλα τα διαδικαστικά προβλήματα των εκλογών,  ορίζει τους εκλογικούς αντιπροσώπους, φροντίζει για την οικονομική ενίσχυση , την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, την λειτουργία των εκλογικών κέντρων , την οργάνωση της εκλογικής καμπάνιας την οργάνωση εκδηλώσεων και ομιλιών, επεξεργάζεται και προτείνει στην ολομέλεια την πολιτική των συμμαχιών..

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.  Η παράταξη έχει σφραγίδα που γράφει Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα  κάτω από το λογότυπο του λουλουδιού.
2.  Την σφραγίδα έχουν δικαίωμα να τη χρησιμοποιούν ο Επικεφαλής και ο Συντονιστής.
3.  Κάθε νέο μέλος εγγράφεται κατόπιν αιτήσεώς του και έγκρισης του Συντονιστικού και της Ολομέλειας.
4.  Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται με απόφασή της Ολομέλειας και καταβάλλεται στην αρχή έκαστου έτους.
5.  Έσοδα ο συνδυασμός μπορεί να εξασφαλίζει και από εισφορές πολιτών και εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, παζάρια, λαχειοφόρους). Τα χρήματα αυτά θα καλύπτουν τα βασικά αναγκαία  έξοδα για την λειτουργία της παράταξης.
6.  Κάθε μέλος έχει ταυτότητα που πιστοποιεί ότι είναι μέλος και με την επίδειξή της δηλώνει την παρουσία του στις ολομέλειες και τις ψηφοφορίες.

Άρθρο 9
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

Ανάδειξη του Επικεφαλής – Υποψηφίου Δημάρχου
1.   Έξι (6) μήνες πριν τις εκλογές συνέρχεται Ειδική Ολομέλεια με θέμα την εκλογή του Επικεφαλής της Παράταξης και υποψηφίου Δήμαρχου με μυστική ψηφοφορία. Κατά την συγκεκριμένη Ολομέλεια οι υποψήφιοι Δήμαρχοι παρουσιάζουν τις θέσεις τους και απαντούν σε ερωτήσεις των μελών. Υποψήφιος Δήμαρχος ορίζεται αυτός που στην τελική ψηφοφορία λαμβάνει το 50% +1, των έγκυρων ψήφων  των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που κανένας των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε το 50%+1 των έγκυρων ψήφων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δυο πλειοψηφησάντων υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον της Ολομέλειας ώστε να επιλεγεί ποιος επιλέγεται.
2.   Για ανάδειξη του Επικεφαλής – Υποψηφίου Δημάρχου έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι έγιναν μέλη  τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα.
3.   Η παραπάνω διαδικασία της παραγράφου 1. που αφορά την εκλογή του Επικεφαλής μπορεί να αλλάξει με απόφαση Ολομέλειας που λαμβάνεται από τα 3/5 των παρόντων στην Ολομέλεια και εχόντων δικαίωμα ψήφου.
4.   Ο υποψήφιος Δήμαρχος είναι αυτοδίκαια και επικεφαλής της παράταξης, συμμετέχει αυτοδίκαια σε όλα τα όργανα και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του στην επιλογή υποψηφίων και εκπροσώπων της παράταξης σε δημοτικά αξιώματα, δημοτικές επιχειρήσεις και επιτροπές.
5.   Ο Επικεφαλής της Παράταξης εκπροσωπεί την παράταξη προς τα έξω και σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δικαστήρια.
6.   Σε περίπτωση μη εκλογής του στη θέση του Δημάρχου παραμένει επικεφαλής της παράταξης μέχρις ότου εκλεγεί νέος.

Σε περίπτωση θανάτου παραίτησης ή αδυναμίας του επικεφαλής να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του επικεφαλής εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου  1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 10
Τροποποίηση παρόντος καταστατικού
Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί από ολομέλεια όπου συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με πλειοψηφία 3/5.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου